Proč je pro nás domov tak důležitý?


Můj dům, můj hrad. Co vlastnÄ› tento výrok znamená? Jedná se o pomÄ›rnÄ› Äasto používaný výrok, který by mÄ› znamenat, že tady jsem doma a zde si pravidla urÄuji já. Tento výrok se dá ale chápat také v tom smyslu, že naÅ¡e domovy nám poskytují své soukromí a útoÄiÅ¡tÄ›, takže se zde můžeme doopravdy cítit sami sebou, a tedy i samy svými pány. Soukromí každého z nás je nÄ›Äím nedotknutelným, na co má každý z nás nepodkroÄitelné právo. ProÄ si vlastnÄ› tak ceníme svého vlastního soukromí?

dům jako hrad

Téma soukromí jako urÄité autonomity jedince se diskutuje v mnoha knihách. Jedním z hlavních příkladů může být kniha George Orwella 1984. V ní je jasnÄ› ukázáno, že zásah do soukromí je znakem ovládající spoleÄnosti, znakem totality. My jako lidé jsme tvorové spoleÄenÅ¡tí, proto se ale také musíme ve spoleÄnosti podÅ™izovat urÄitým pravidlům, která byly vytvoÅ™eny proto, aby spoleÄnost mohla zdárnÄ› fungovat. Jen jako spoleÄnost jsme schopni vydržet výzvy, které pÅ™ichází a být spokojení. Tato pravidla jsou vÄ›tÅ¡inou rozumná a pochopitelná. PÅ™esto se jedná o pravidla, která nás udržují v urÄitém napÄ›tí a pozornosti. Proto je nezbytné mít svůj prostor, kde ÄlovÄ›k není niÄím omezen a kde se může cítit naprosto svoboden.

dům v lese

Jedná se o Äas, který jsme schopni strávit sami se sebou a vychutnat si jej, ale jedná se právÄ› i místo, kde můžeme tento Äas strávit. PÅ™ijít o vlastní soukromí, pokud si je nehlídáme, je pomÄ›rnÄ› jednoduché. Je ale složité je získat zpátky. Proto je velmi důležité být si vÄ›dom lidí a režimů, které mohou naÅ¡e soukromí ohrozit. Jednám ze základních pÅ™edpokladů pro toto vÄ›domí je schopnost rozeznat, pochopit a pojmenovat pÅ™icházející hrozby. Toto jsou schopnosti, které můžeme bÄ›hem Äasu modelovat a zdokonalovat. Nejhorší je poznat to, že jsme o své soukromí pÅ™iÅ¡li, když už se s tím nic dÄ›lat nedá.